O traballo de fin de grao forma parte como módulo, materia ou disciplina do plano de estudos de todo título oficial de grao. No seu deseño debe preverse que a súa elaboración, avaliación e cualificación teñan lugar dentro do período previsto para realizar os estudos

É un traballo persoal, que cada estudante realizará de maneira autónoma baixo a titorización do centro e debe permitirlle mostrar de forma integrada a adquisición das competencias e dos contidos formativos asociados ao título.

En ningún caso pode ser un traballo presentado con anterioridade polo/a estudante nalgunha materia de calquera titulación, aínda que pode integrar ou desenvolver liñas de traballo xa iniciadas con anterioridade no marco dos estudos da titulación. No caso de que o traballo reproduza un texto publicado dixitalmente ou en formato tradicional, sen que o/a autor/a se faga eco desta cirscuntancia e o presente como propio e orixinal, considerarase como plaxio. O plaxio constituirá motivo de suspenso.

O TFG evaluarase mediante unha rúbrica. A nota está dividida do seguinte modo:

  1. Informe do titor/a: 25% da nota.
  2. Traballo escrito: 40% da nota.
  3. Exposición oral: 35% da nota.

O titor emitirá un informe, previo á defensa to TFG, dando a súa puntuación entre 0 – 25%. Este informe será coñecido polo tribunal do TFG.

O traballo escrito valoraráse segundo a tipoloxía de TFG (xeral, inxeñaril ou bibliográfico) ata un 40% e a exposición oral valoraráse ata un 35%, sumando un total do 75% da nota do TFG.

Cada membro do TFG calificará por separado e calcularáse a media.

As notas só serán públicas trala defensa de todos os TFG da convocatoria.

 

Traballo Fin de Grao – curso 2019/2020

Normativas do TFG

Formularios do TFG

Trámites na secretaría virtual

 

CALENDARIO DE DEFENSA DO TFG

(Pulsa no nome da convocatoria para consultar o calendario detallado)

Convocatoria Solicitude * Defensa
Fin de carreira (1º prazo) 09/09/2019 – 12/09/2019 20/09/2019 – 25/09/2019
Fin de carreira (2º prazo) 30/09/2019 – 04/10/2019 28/10/2019 – 22/11/2019
1ª convocatoria 10/12/2019 – 20/12/2019 09/01/2020 – 14/02/2020
2ª convocatoria 30/03/2020 – 03/04/2020 23/04/2020 – 30/04/2020
3ª convocatoria 25/05/2020 – 29/05/2020 18/06/2020 – 25/06/2020
Xullo (1º prazo) 29/06/2020 – 03/07/2020 09/07/2020 – 24/07/2020
Xullo (2º prazo) 20/07/2020 – 24/07/2020 14/09/2020 – 18/09/2020

* (ata as 14.00 horas)

 

Coordinación do Traballo Fin de Grao

Coordinador/a do TFG
+34 988 387 xxx
xxxx@uvigo.es