Facultade de CCXXT

Plan de Estudos

Plan de Estudos do Grao en Ciencias Ambientais
Módulo Materia Tipo ECTS Cuad. Curso
Ciencias Básicas Bioloxía FB 6
Física FB 6
Química FB 6
Matemáticas FB 6
Xeoloxía FB 6
Ampliación de Matemáticas FB 6
Ampliación de Física FB 6
Ampliación de Química FB 6
Análise instrumental OB 6
Técnicas de preparación de mostras OB 6
Microbioloxía OB 6
Módulo Materia Tipo ECTS Cuad. Curso
Ciencias do Medio Ambiente Edafoloxía OB 6
Ecoloxía OB 6
Botánica OB 6
Zooloxía OB 6
Hidroloxía OB 6
Climatoloxía Física OP 6
Física Ambiental OP 6
Bioclimatoloxía OB 6
Meteoroloxía OP 6
Química da Atmósfera OP 6
Téc. Anal. e Pred. Meteorol OP 6
Aerobioloxía OP 6
Módulo Materia Tipo ECTS Cuad. Curso
Ciencias Sociais, económicas e xurídicas Lexislación Ambiental OB 6
Economía e Empresa FB 6
Módulo Materia Tipo ECTS Cuad. Curso
Tecnoloxía Ambiental Enxeñaría Ambiental OB 6
Modelización e Simul. Amb OB 6
Xestión de Residuos OB 6
Contaminación Atmosférica OP 6
Xestión e Conservación da Auga OP 6
Avaliación e Conservación de Solos OP 6
Contaminación de Ecosistemas Terrestres OP 6
Técnicas de Depuración de Augas Residuais OP 6
Módulo Materia Tipo ECTS Cuad. Curso
Xestión e Calidade Ambiental Auditoría e Xestión Ambiental OB 6
Enexía e Sustentabilidade Enerxética OB 6
Avaliación de Impactos Ambientaiis OB 6
Degr. e Rest. de Ecosist. Acuáticos OP 6
Análise e Calidade do Aire OP 6
Módulo Materia Tipo ECTS Cuad. Curso
Conservación, planificación e
xestión do Medio Natural,
Rural e Urbán
Ordenación do Territorio e Paisaxe OB 6
Biodiversidade OP 6
Riscos Xeol. e Cartog. Amb. OB 6
Xest. de Espaz. Natur. e Prot. OP 6
Cambio Climático OB 6
Módulo Materia Tipo ECTS Cuad. Curso
Outros contidos transversais Informática FB 6
Teledección e SIX OP 6
Prácticas Externas OP 6
Módulo Materia Tipo ECTS Cuad. Curso
Traballo Fin de Grao Traballo Fin de Grao OB 6