Facultade de CCXXT

Prácticas externas

As prácticas externas constitúen unha actividade de natureza formativa levada a cabo polos estudantes universitarios e supervisada polas Universidades co obxectivo principal de completar e aplicar, nun ámbito profesional, competencias e coñecementos adquiridos nos seus estudos.

As prácticas externas poden realizarse en entidades colaboradoras, tales como empresas, institucións e entidades, de carácter público ou privado, no ámbito nacional ou internacional.

INFORMACIÓN SOBRE PRÁCTICAS EXTERNAS

Raquel Rial Otero

Coordinadora de Prácticas Externas

+34 988 368 897

As Prácticas Externas poden adoptar dúas modalidades:


PRÁCTICAS EXTERNAS CURRICULARES

Son aquelas que se configuran como actividades académicas integradas como materias dun plano de estudos, tal é o caso da materia Prácticas externas das titulacións de grao do centro, que se imparte en 4º curso. Nesta materia os alumnos para alcanzar as competencias deben realizar unha estadía nunha entidade externa. Para isto, cóntase cunha serie de Centros conveniados para tal finalidade.

PRÁCTICAS EXTERNAS EXTRACURRICULARES

Son aquelas que se realizan con carácter voluntario durante o período de formación e que, aínda tendo os mesmos fins que as prácticas curriculares, non forman parte do correspondente plano de estudos. COn todo, serán contempladas no Suplemento Europeo ao Título conforme determine a normativa vixente.


Presentación prácticas académicas externas - curso 2017/2018