Conforme á Lei orgánica de universidades 6/2001, de 21 de decembro, á Lei orgánica 4/2007, de 12 de abril que modifica á anterior, aos Estatutos da Universidade de Vigo, ao Regulamento electoral xeral da Universidade de Vigo e demais normativas vixentes, procédese a convocar eleccións a decano/a da Facultade de Ciencias conforme ao calendario Anexo.

 

Calendario electoral

Proceso Data
Convocatoria de eleccións 22 de febreiro de 2022
Convocatoria de eleccións
Constitución da Xunta Electoral 23 de febreiro de 2022

Exposición do censo provisional 24 de febreiro de 2022
Censo provisional
Reclamación ao censo provisional 25 de febreiro a 9 de marzo de 2022
Exposición do censo definitivo 11 de marzo de 2022
Censos definitivos
Presentación de candidaturas 14 a 18 de marzo de 2022
Proclamación provisional de candidaturas 22 de marzo de 2022
Acta de proclamación provisional de candidaturas
Reclamación á proclamación provisional de candidatos 23 a 25 de marzo de 2022
Proclamación definitiva de candidatos 5 de abril de 2022
Acta de proclamación definitiva de candidaturas
Votacións I 22 de abril de 2022, Salón de Actos Marie Curie, Edificio Politécnico, 12:00h
Votacións II (Se fose necesario) 29 de abril de 2022, Salón de Actos Marie Curie, Edificio Politécnico, 12:00h