Na Facultade de Ciencias

A Facultade de Ciencias dispón dos seguintes mecanismos de apoio e orientación aos alumnos matriculados no centro:

Acto de benvida

O Acto de Benvida ao novo estudantado do 1º curso de grao celebrase ao comezo do curso académico para dar a coñecer o centro e os seus órganos colexiados, a organización académica, o PAT, os programas de mobilidade, …

No acto tamén participa persoal da Biblioteca, do Servizo de Deportes, da Oficina de Voluntariado, e da Oficina de Relacións Internacionais para explicar os servizos que ofrecen e os principais programas que xestionan.

Consulta o acto

Acto de Presentación

O Acto de Presentación ao estudantado do 2º, 3º e 4º curso de grao realizase durante a primerira semana do curso académico.

Neste acto, o coordinador/a de cada curso informa, fundamentalmente, sobre as distintas materias do curso. Tamén se potencia a súa participación nos programas de mobilidade e voluntariado. Lémbrase a importancia de que participen nos órganos de decisión do centro e da universidade e tamén nos distintos procesos de avaliación da satisfacción, por constituír dous instrumentos fundamentais para a mellora.

Plan de Acción Titorial

O Plan de acción titorial (PAT) da Facultade de Ciencias configúrase como o instrumento a través do cal se deseña o contido e a execución das distintas accións relativas á titoría universitaria para as titulacións de grao e mestrado do centro. Préstaselle unha especial atención ao estudantado de novo ingreso, de cara a favorecer a súa integración na vida universitaria e a atender as súas necesidades formativas e informativas, e ao que está rematando os seus estudos.

Consulta o PAT

 

Na Universidade de Vigo

A Universidade de Vigo conta cos seguintes sistemas de apoio e orientación do estudantado unha vez matriculado:

A disposición do estudantado para orientar e asistir tanto en cuestións académicas como noutras de índole persoal. Preténdese cumprir os seguintes obxectivos:

 • Asesorar ao estudantado na planificación e desenvolvemento da súa traxectoria académica e profesional.
 • Adecuar e optimizar as decisións académicas, maximizando a variedade das posibilidades das saídas profesionais.
 • Incrementar os niveis de autoestima e de motivación persoal e profesional.
 • Mellorar os hábitos de estudo, a organización dos traballos e aprender distintas técnicas de estudo para acadar un maior éxito ao longo da carreira.

Visita a web do gabinete

 

O Programa de Apoio á Integración do Alumnado con Necesidades Especiais (PIUNE) foi deseñado para facilitar a súa vida académica e garantir o seu dereito ao estudo.

Visita a web do PIUNE

 

Os obxectivos deste servizo son:

 • Informar e orientar ao futuro estudantado universitario sobre:
  • O acceso á universidade, notas de corte, vinculacións dos estudos medios cós universitarios, pasarelas, etc…
  • A oferta educativa da Universidade de Vigo e outras universidades nacionais.
 • Informar tanto ao actual estudantado universitarios, como ao que xa rematou a súa carreira sobre:
  • Todo o que a Universidade de Vigo ofrece durante a súa permanencia na mesma.
  • As posibilidades de formación unha vez rematada a carreira (mestrados e cursos de especialización, outros cursos, xornadas, premios, congresos, …) e tamén bolsas ou axudas convocadas por institucións externas á Universidade de Vigo.

Visita a web do SIE

 

Atópase dotada de persoal técnico que traballa para:

 • Proporcionar un servizo integral de información, asesoramento e formación no ámbito da orientación profesional para o emprego.
 • Fomentar as oportunidades de achegamento á práctica e ao exercicio profesional do estudantado.
 • As principais áreas de actuación son:
  • Xestión de prácticas en empresas e institucións públicas e privadas.
  • Xestión de ofertas de emprego.
  • Orientación e asesoramento individualizado na busca de emprego.
  • Formación para o emprego.

Visita a web da FUVI

 

As principais áreas de actuación son:

 • Xestión de prácticas preprofesionais en empresas e institucións públicas e privadas.
 • Xestión de ofertas de emprego.
 • Asesoramento personalizado para a elaboración do itinerario profesional axustado a cada perfil.
 • Orientación e asesoramento individualizado na busca de emprego.
 • Accións en grupo para a busca activa de emprego.
 • Información e asesoramento a empresas e institucións na busca do perfil universitario axustado para cubrir prácticas/postos de traballo.
 • Deseño e implementación de estudos sobre diversos temas que afecten ao mercado laboral e á inserción laboral do estudantado.

Visita a web da Área de Emprego

 

Leva a cabo, entre outras, as seguintes actividades:

 • Información e asesoramento á comunidade universitaria sobre os diferentes programas internacionais no ámbito da educación superior.
 • Fomento e xestión da mobilidade de estudantado e profesorado propio e estranxeiro, en especial no marco dos programas Sócrates, ISEP, bolsas MAE e programas de cooperación da Universidade de Vigo.
 • Con respecto ao estudantado da Universidade de Vigo proporciona: asesoramento ás persoas seleccionadas con estes programas sobre a documentación que deben presentar, información sobre a contía das bolsas e posibles axudas complementarias, así como sobre as xestións que teñen que realizar coas universidades de destino.
 • Con respecto ao profesorado da Universidade de Vigo, a ORI facilita información sobre os programas de intercambio de docencia e programas de cooperación internacional.
 • Con respecto ao estudantado estranxeiro, xestiona a aceptación do que participa nun programa de intercambio, elabora a Guía do estudantado estranxeiro e envía os paquetes informativos sobre a Universidade de Vigo, con información sobre os diferentes campus e cidades, recepción, visados, viaxe, busca de aloxamento, matrícula e posibilidades de estudos en colaboración cos responsables de relacións internacionais.
 • Elaboración e negociación de acordos de cooperación internacional.
 • Asegura a presenza da Universidade de Vigo en foros e encontros de educación internacionais.

Visita a web da ORI

 

A Universidade de Vigo ten como prioridade, en liña coa Axenda 2030, favorecer a cultura do respecto, da igualdade e da inclusión, garantindo que todas as persoas que conforman a nosa comunidade poidan desenvolver a súa actividade académica e laboral con dignidade e nun espazo libre de violencias de xénero e de máximo respecto dos dereitos humanos.

A Unidade de Igualdade dispón dos seguintes recursos:

Visita a web de Igualdade