O procedemento DO-0102 P1 recolle a sistemática que permite asegurar a execución efectiva dos ensinos conforme ao recollido no plan de estudos da titulación correspondente e identificar as principais debilidades e boas prácticas, todo iso como punto de partida cara á mellora continua e como garantía para a acreditación dos títulos adscritos ao centro.

O seu obxectivo é garantir que o desenvolvemento do ensino é coherente coa memoria da titulación, inclúe os elementos axeitados de Información Pública e os mecanismos que permiten a mellora continua.

Pode consultar máis información en: