A transferencia e recoñecemento de créditos farase conforme ao previsto no artigo 6 do Real Decreto 1393/2007 (modificado polo artigo único 2 do Real Decreto 861/2010, de 2 de xullo), segundo o cal “las universidades elaborarán y harán pública su normativa sobre el sistema de reconocimiento y transferencia de créditos, con sujeción a los criterios generales que sobre el particular se establecen en este Real Decreto”.

Segundo o indicado na normativa de transferencia e recoñecemento de créditos da UVigo, a Comisión Académica do Mestrado será o órgano encargado de valorar, a petición da persoa interesada, o recoñecemento de créditos cursados noutros plans de estudo, tendo en conta a adecuación entre as competencias e os coñecementos asociados ás materias cursadas polo estudante e os previstos no plan de estudos que se propón, ou ben que teñan carácter transversal. De acordo coa citada normativa, todos os créditos obtidos polo estudante cursando este máster, así como os transferidos, serán incluidos no seu expediente académico e reflexados no Suplemento Europeo ao Título.