Política de calidade

A política de calidade da Facultade de Ciencias deriva da importancia que ten consolidar unha cultura de calidade no ámbito universitario, polo cal a considera un factor estratéxico para acadar que as competencias, habilidades e aptitudes das súas egresadas e egresados sexan recoñecidas nos ámbitos académicos, profesionais e sociais nos que se integran.

Iste Decanato dirixe os seus esforzos cara á plena consecución da satisfacción das necesidades e expectativas razoables, de todos os seus clientes e usuarios, tanto internos como externos. Comprométese a empregar todos os recursos técnicos, económicos e humanos á súa disposición; sempre dentro do estrito cumprimento dos requisitos legais aplicables, tanto a nivel autonómico como estatal e europeo.

O Decanato da Facultade establece as seguintes directrices xerais para a consecución dos Obxectivos de Calidade e que constitúen a nosa Política de Calidade:

  • Manter unha oferta formativa axustada ás demandas, necesidades e expectativas da sociedade, para consolidar altos niveis de calidade nas súas titulacións, sen renunciar aos fundamentos académicos da universidade baseados no desenvolvemento do coñecemento do espíritu crítico, da capacidade de análise e de reflexión.
  • Acadar o recoñecemento a nivel nacional e internacional da calidade docente a través da consecución das metas asociadas a indicadores académicos con especiais relevancias aquelas que se relacionan coa satisfacción dos grupos de interese.
  • Proporcionar a formación continua adecuada a todos os nosos empregados, segundo as súas respectivas actividades, e facilitar os coñecementos necesarios para que poidan desenvolver a súa actividade enfocada á satisfacción das necesidades dos nosos usuarios.
  • Asegurar a implantación, desenvolvemento e seguimento tanto do Sistema de Garantía de Calidade (SGIC) coma de todos os procesos vencellados coa calidade que afectan ao centro e ás súas titulacións.
  • Asegurar unha docencia, investigación, xestión e transferencia do coñecemento con perspectiva de xénero para remover os obstáculos que impiden unha igualdade real entre as mulleres e os homes.
  • Garantir a igualdade de oportunidades do noso alumnado e demais membros da comunidade universitaria con diversidade funcional e/ou vulnerables, en relación á docencia e a aprendizaxe, a investigación, xestión e transferencia de coñecemento, eliminando calquera forma de discriminación e establecendo medidas de acción positiva tendentes a asegurar a súa inclusión e participación plena e efectiva no noso centro”.
  • Facilitar a extensión da cultura da calidade e a formación continua en materia de calidade do persoal docente e investigador, persoal de administración e servizos e do alumnado, fomentando a eficacia e continuidade dos sistemas e procesos vinculados.

 

Obxectivos de calidade