Procesos Estratéxicos

Dirección estratéxica (DE)

Código Procedemento Aprobación
DE-01 P1 Programación e desenvolvemento estratéxico 18/03/2022
DE-02 P1 Seguimento e medición
Anexo 1: Ficha indicador
Anexo 2: Petición do indicador
Anexo 3: Panel de indicadores
04/12/2023
DE-03 P1 Revisión do sistema pola dirección
Anexo: Protocolo de elaboración
14/10/2015

 

Xestión da calidade e mellora continua (MC)

Código Procedemento Aprobación
MC-02 P1 Xestión das queixas, suxestións e parabéns
Anexo 1: Formulario electrónico de queixas, suxestións e parabéns
Anexo 2: Formato de respostas as queixas, suxestións e parabens
14/10/2015
MC-05 P1 Satisfacción das usuarias e usuarios
Anexo 1: Plan Anual de Avaliación da satisfacción das usuarias/usuarios
Anexo 2: Ficha Técnica
18/03/2022

 

Procesos Clave

Xestión académica (AC)

Código Procedemento Aprobación
AC-0104 P1 Accesos e admisión 10/06/2016
AC-0201 P1 Matrícula 10/06/2016
AC-0401 P1 Expedición de títulos 10/06/2016

 

Docencia (DO)

Código Procedemento Aprobación
DO-0101 P1 Deseño, verificación, modificación e acreditación das titulacións oficiais 04/12/2023
DO-0102 P1 Seguimento e mellora das titulacións 04/12/2023
DO-0103 P1 Suspensión e extinción dunha titulación 02/10/2013
DO-0201 P1 Planificación e desenvolvemento da ensinanza 20/12/2017
DO-0202 P1 Promoción das titulaciónsAnexo 1: Protocolo para a elaboración do Plan de promoción do centro 02/10/2013
DO-0203 P1 Orientación ao alumnado e atención ás necesidades específicas de apoio educativo
Anexo 1: Plan de Acción Titorial e Atención ás Necesidades Específicas de Apoio Educativo da Facultade de Ciencias (Guía de elaboración)
07/04/2021
DO-0204 P1 Xestión das prácticas académicas externas 02/10/2013
DO-0205 P1 Xestión da mobilidade 02/10/2013
DO-0301 P1 Información pública e rendemento de contas 18/03/2022

 

Procesos Soporte

Xestión do persoal (PE)

Código Procedemento Aprobación
PE-01 P1 Xestión do PAS 20/12/2017
PE-02 P1 Xestión do PDI 04/12/2023

 

Xestión documental (XD)

Código Procedemento Aprobación
XD-01 Control dos documentos 15/07/2013
XD-02 Control dos rexistros 15/07/2013

 

Xestión de infraestrutura e ambiente de traballo (IA)

Código Procedemento Aprobación
IA-01 Xestión dos recursos materiais e dos servicios 18/03/2022